Styrgruppsarbete i projekt

Styrgruppsarbete i projekt ger dig konkreta verktyg och handfasta råd för att effektivt kunna fungera i din roll som projektägare/styrgruppsmedlem.

Den ger dig också en tydlig bild av vilka krav och förväntningar som finns på din roll i styrgruppen samt insikt i hur du stödjer projektet, projektledaren och projektorganisation i sin strävan att nå projektets mål.

Styrgruppsarbete i projekt – för vem?

För dig som påverkas av en projektorganisation, till exempel en linjechef som bidrar med resurser till ett projekt. För dig som sitter med i en styrgrupp och behöver förstå styrgruppens betydelse för hela projektet. Intressenter i exempelvis företagsledningen.

Innehåll:

Projektmodell

Modellens struktur – projektflödet
– Faser och beslutspunkter
– Dokument: Kravspecifikation, projektbeställning, projektplan och slutrapport.
– Organisation
– Roller

Projektägarrollen
– Styrgruppsarbete
– Projektledaren
– Workshop: Rollernas innehåll, befogenheter och ansvar

Styra och stödja projekt
Projektnivåer – styra, leda, utföra
– Skapa förutsättningar för projekten
– Tillhandahålla resurser
– Linjeorganisationens ansvar
– Ställa krav

Projektets nytta
Den förväntade nyttan projektet ska skapa – nyttorealisering.
– Effektmål och projektmål.
– Ta hand om projektresultatet.
– Erfarenhetsåterföring från projektet
– Kommunicera erfarenheter från projektet.

Efter avslutad kurs skall deltagarna:
Förstå en projektmodell och stödja användandet av den
– Vara medveten om projektägarens och styrgruppens roller och ansvar i ett projekt och förstå vikten av att ge det nödvändiga stöd till projektledaren och projektet för att projektet skall nå uppställda mål
– Förstå vikten av linjeorganisationens ansvar gentemot projektet
– Förstå vilka krav som en beställare kan ställa på projektet och vilka krav projektet ska ställa på beställaren.

Omfattning

En dag

Pris

Project Academy har inga öppna klassrumsutbildningar. Vi jobbar enbart med anpassade kurser eftersom varje organisation har sina speciella förutsättningar. Kontakta oss här för en prisuppgift på en organisationsanpassad utbildning.

Project Academy erbjuder utbildningar när och där de behövs. Läs mer om vårt unika erbjudande här.