Riskhantering i process eller projekt

Att hantera risker i projekt innebär att identifiera, analysera och att bemöta de risker som kan uppstå. Detta för att säkerställa att projektet kommer att nå det uppsatta målet. Risker kan beröra projektet eller företagets/organisationens verksamhet.

Riskhantering består av riskidentifiering, riskvärdering, riskåtgärdsplanering och riskbemötande. Det är är en interaktiv process som pågår under hela projektet. Nya risker kan dyka upp medan tidigare identifierade risker inte längre anses så allvarliga. Riskanalysen är ett utmärkt kommunikationsverktyg för att säkerställa att projektets viktigaste intressenter hela tiden känner projektets verklighet.

Mål

Slutmålet med denna kurs i riskhantering är att du ska få verktyg och kunskaper för att ta fram valida riskanalyser och löpande kunna följa upp dessa och hantera eventuella avvikelser.

I kursen blandas teoripass med realistiska övningar och diskussioner. Under kursen får du även mallar och checklistor som stöd för ditt fortsatta arbete.

 

Bild på mätare som visar riskknivå- Kurs i riskhantering

Innehåll – Riskhantering i process eller projekt

Identifiera och värdera såväl projekt- som affärsrisker. Kategorisera risker utifrån:
–  Teknik, kvalitet och utförande risker – exempelvis oprövad teknik, orealistiska mål, byte av teknisk plattform.
– Projektledningsrisker – exempelvis dålig allokering av tid och resurser, låg kvalitet på planen, svag ledning av projektgruppen.
– Organisatoriska risker – exempelvis konflikt mellan kvalitet, tid och resurser, brist på prioriteringar, oklar finansiering, resurskrockar med andra projekt.
– Externa risker – exempelvis ändrade lagar och regler, arbetskonflikter, ägarbyte, nationella risker och väder.

Upprätta en handlingsplan med strategier för att säkerställa projektets framgång om identifierade riskhändelser inträffar:
– Undvika risker – ändra projektplanen för att eliminera risken, eller skydda projektet från riskens inverkan
– Förflytta risker – överför risken till tredje part, exempelvis ett försäkringsbolag
– Minska risker – lindra inverkan av en identifierad risk, genom att införa åtgärder som minskar riskens sannolikhet och/eller konsekvens
– Acceptera risker – ingen förändring av projektplanen pga en identifierad risk

Hur man använder riskanalysen som ett kommunikationsverktyg i projektarbetet.

Skapa tids- och resursreserver för riskhantering.

Riskhantering i process eller projekt- för vem?

Kurs i riskhantering vänder sig främst till dig som arbetar som projektledare och behöver stärka dina kunskaper inom riskhantering, men även till dig som är projektägare.

Vad ska jag kunna innan?

Du bör ha erfarenhet av projektarbete och projektledning och gärna kunskaper motsvarande vår grundkurs i projektledning.

Omfattning

Två dagar (9.30 – 16.30, 9.00 – 16.00).

Pris

Project Academy har inga öppna klassrumsutbildningar. Vi jobbar enbart med anpassade kurser eftersom varje organisation har sina speciella förutsättningar. Kontakta oss här för en prisuppgift på en organisationsanpassad utbildning.

Project Academy erbjuder utbildningar när och där de behövs. Läs mer om vårt unika erbjudande här.