Introduktion till FMEA

Introduktion till FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) ger dig grunderna i det som är som ett säkerhetsnät för ditt projekt, din produkt, process eller systemutveckling.

Med FMEA går vi inte bara ett steg, utan flera steg längre för att upptäcka potentiella fel eller problem innan de ens har en chans att dyka upp

I FMEA samlar vi sakkunniga från olika områden av verksamheten och låter dem tillsammans utforska alla tänkbara scenarier. Vad händer om något går snett? Hur allvarligt är det? Vilka konsekvenser kan det få? Med FMEA i ryggen granskar vi varje aspekt noggrant för att minimera risken och säkerställa att din produkt eller process når sina högsta prestanda utan några ovälkomna överraskningar.

Genom att använda FMEA inte bara förebygger vi fel utan tar också fram en handlingsplan för att ta itu med potentiella problem på ett proaktivt sätt.

Vill du och din organisation säkerställa enastående kvalitet, maximal prestanda och nöjda kunder, är FMEA verktyget du inte kan vara utan.

Mål

Efter avslutad kurs förväntas deltagarna kunna:

  1. Förstå koncepten och principerna bakom FMEA och dess betydelse för riskhantering och kvalitetsförbättring.

  2. Identifiera och beskriva de olika stegen i FMEA-processen, från att identifiera potentiella felkällor till att implementera åtgärder och följa upp resultat.

  3. Använda relevanta verktyg och metoder för att bedöma allvarligheten, sannolikheten och upptäckbarheten av potentiella fel och deras konsekvenser.

  4. Analysera och prioritera risker med hjälp av Risk Priority Number (RPN) och riskmatris för att effektivt fokusera på de mest kritiska felkällorna.

  5. Skapa och dokumentera åtgärdsplaner för att minska eller eliminera identifierade risker och fel.

  6. Tillämpa FMEA-koncepten på olika områden såsom produktutveckling, tillverkning, underhåll och kvalitetskontroll.

  7. Arbeta i tvärfunktionella team för att genomföra FMEA-processen och dra nytta av olika perspektiv och expertis.

  8. Utvärdera och anpassa FMEA-processen vid förändringar i produkten, processen eller omgivande faktorer.

  9. Tillämpa de insikter och färdigheter som erhållits genom kursen för att bidra till kontinuerlig förbättring och ökad kvalitet inom sitt arbetsområde.

Genom att uppnå dessa kursmål kommer deltagarna att vara väl rustade för att använda FMEA som en kraftfull metod för att identifiera och hantera potentiella fel och risker i sina verksamheter, oavsett bransch.

 

Bild på Introduktion till FMEA

Innehåll – Introduktion till FMEA

Introduktion till FMEA

Vad är FMEA? (Definition och syfte)

Historisk översikt och bakgrund

Vikten av FMEA inom olika branscher och sektorer

FMEA-processen

Steg i FMEA-process

Identifiering av system, produkt eller process

Skapa en tvärfunktionell arbetsgrupp

Identifiera potentiella felkällor (failure modes)

Bedöm felens allvarlighetsgrad (severity)

Identifiera orsaker till felen (causes)

Bedöm sannolikheten för att felen inträffar (occurrence)

Bedöm upptäckbarheten av felet innan det når kunden (detection)

Beräkna Risk Priority Number (RPN)

Utveckla åtgärdsplaner

Implementera åtgärder och följa upp

 

FMEA-typer och tillämpningar

Design FMEA (DFMEA) vs Process FMEA (PFMEA)

FMEA för olika områden: produktutveckling, tillverkning, underhåll, etc.

FMEA för olika branscher: fordonsindustrin, medicinteknik, flygindustrin, etc

 

FMEA-metodik och verktyg

Brainstorming och identifiering av felkällor

Sannolikhets- och allvarlighetsbedömningar

Bedöma upptäckbarhet och förebyggande åtgärder

Prioritering av åtgärder med hjälp av RPN

Användning av riskmatris.

Användning av FMEA-tabeller och dokumentation

 

FMEA i praktiken

Arbetsflöde för att genomföra en FMEA

Integration av FMEA i produktutvecklingscykeln

Implementering av åtgärdsplaner och spårning av resultat

 

Optimering och förbättring

Hur man använder FMEA-resultat för kontinuerlig förbättring

Uppdatering av FMEA vid förändringar i produkten eller processen

Feedback-loop för att förbättra FMEA-processen själv

 

Observera att detta är en övergripande struktur för kursinnehållet och kan anpassas efter specifika behov och målgruppens nivå av förståelse.

Introduktion till FMEA – för vem?

Kursen vänder sig främst till produktionsansvariga, kvalitetsansvariga, kvalitetsteam, projektledare, teamledare, verksamhets- och processutvecklare. För bästa möjliga utväxling för organisationen är det lämpligt med en tvärfunktionell gruppsammansättning.

En grundläggande utbildning i FMEA vanligtvis är utformad för att introducera deltagarna till dessa begrepp och metoder, så om deltagarna inte har alla dessa förkunskaper kan utbildningen ändå vara till nytta.

Vad ska jag kunna innan?

Deltagarna behöver ha grundläggande förståelse för sitt område eller bransch samt en viss erfarenhet. En viss erfarenhet av kvalitetsarbete och riskhantering är bra men inte absolut nödvändigt. Kunskap om tvärfunktionella team är också bra men inte heller det nödvändigt.

Omfattning

Två dagar (9.00 – 16.00).

Pris

Project Academy har inga öppna klassrumsutbildningar. Vi jobbar enbart med anpassade kurser eftersom varje organisation har sina speciella förutsättningar. Kontakta oss här för en prisuppgift på en organisationsanpassad utbildning.

Project Academy erbjuder utbildningar när och där de behövs. Läs mer om vårt unika erbjudande här.